Výzkumné projekty

Na podporu vědecko-výzkumných aktivit akademických pracovníků VŠO byly v roce 2012 založeny Fond rozvoje vědy a Výzkumné centrum, který byly plně financován z prostředků VŠO a byly určeny k systematické podpoře výzkumu v podobě interních grantových projektů, rozvoji externí spolupráce, aktivní účasti akademických pracovníků VŠO na tuzemských a zahraničních konferencích, individuální publikační činnosti akademických pracovníků a studentů ve studijních programech bakalářského a magisterského studia.

Hlavním cílem tvůrčích aktivit pro rok 2018 je zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti pedagogů, vyšší zapojení do grantových projektů, zejména do těch s vnějším zadáním. Umožňuje to systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou VŠO. V předcházejícím období hrály značnou roli ve vědeckovýzkumné činnosti interní grantové projekty, Fondu rozvoje vědy (FRV VŠO) a Výzkumného centra VŠO (VC VŠO). Tyto interní grantové agentury jsou nyní utlumovány a důraz je kladen na externí grantové projekty aplikovaného i základního výzkumu.

 

Rok 2018

GAČR, Registrační číslo: 19-21413S

Název projektu: Paradigmatické změny jako výsledek posílení vyšších dimenzí kognitivních procesů v ekonomickém vzdělávání

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek CSc.

Spoluřešitel: VŠE v Praze

Řešitelské období: 2019-2021

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na paradigmatické změny v oblasti ekonomické gramotnosti, matematické, informační kompetence a kompetence řešit problémy, jejichž význam ve společenských vědách roste. Na bázi exploračních analýz (korelační, regresní, jednofaktorové, shlukové analýzy, ttestu) budou indikátory pro rozvoj vyšších dimenzí reflektovat psychologický profil edukantů a motivaci k učení, úroveň ekonomické gramotnosti, školní výkon z matematiky a ekonomických předmětů. Vyšší kognitivní úrovně (analýza, hodnocení, tvořivost) utvářejí proces myšlení a ekonomické vědy jsou nositeli racionálního chování a myšlení, proto je nutné vycházet z ekonomické interpretace vědy a její metodologie. Výstupem bude konceptuální model rozvoje vyšších kognitivních dimenzí edukantů podle zkoumaných proměnných. Model umožní rozvinout na vědecko-teoretickém základu optimalizaci edukačních cílů a kompetenčních profilů v úrovních a souvislostech sekundárního a terciárního vzdělávání. Projekt má mezinárodní rozměr, výsledky budou adekvátně diseminovány ve vědeckých časopisech a na konferencíchs výstupy WoS/Scopus.

 

GAČR, Registrační číslo: 19-23079Y

Název projektu: Zhodnocení endogenních potenciálů cestovního ruchu (včetně možností využití sakrálních staveb) v českém pohraničí

Hlavní řešitel: Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.

Řešitelské období: 2019-2021

Anotace projektu: Projekt se zaměřuje na hodnocení možností lokálního turismu v kulturní krajině českého pohraničí. Tyto oblasti byly zasaženy historickými změnami - kulturní krajina byla přepisována mj. pohnutou historií poválečného odsunu sudetských Němců a následným dosídlením nových obyvatel, později i uzavřením oblasti vůči vnějším vlivům v období komunistického režimu. Identitu této části českého pohraničí tak můžeme hodnotit jako složitou či dokonce rozbitou, v každém případě diferencovanou. Pozadím pro naši studii je fenomén kulturní krajiny v pohraničí bývalé „Železné opony“, přičemž tento kontext by měl být hodnocen i očima místních aktérů, kteří krajinu produkují a reprodukují. V projektu budou využity kvantitativní ke zhodnocení lokálních dopadů turistických aktivit, stejně jako kvalitativní metody používané v geografii a dalších sociálních vědách. Za účelem udržitelnosti a konkurenceschopnosti českého pohraničí budou výsledky navrhovat ASEB-C analýzu včetně limitů přijatelných změn (LAC) systému plánování lokálního turismu s následným využitím i sakrálních staveb.

 

TAČR program ETA, Registrační číslo TL02000203

Název projektu: Herní simulace pro podporu vzdělávání a konkurenceschopnosti v národní ekonomice

Hlavní řešitel za VŠO: doc. Ing. Pavel Krpálek CSc.

Spoluřešitel: Vysoká škola polytechnická Jihlava, VŠE v Praze, Centrum Informační Společnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze

Řešitelské období: 2018-2021

Anotace projektu: Přínosem projektu je prohloubit existující spolupráci hlavního uchazeče VŠPJ a dalších uchazečů s aplikační sférou a zavést do českého firemního a akademického prostředí unikátní herní simulaci pro rozvoj lidského kapitálu, profesních a osobnostních kompetencí a dovedností manažerů, pracovníků firem a čerstvých absolventů vysokých škol s ohledem na možné zahraniční působení. Podpořit tím především kapacity trhu práce, posílit žádoucí kompetence pracovní síly a tím přispět ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce a konkurenceschopnosti českých firem. Multioborový řešitelský tým akademiků výzkumných organizací v součinnosti s aplikačním garantem vytvoří herní simulaci na základě rozboru stavu poznání, zejména díky rozboru zahraničních trendů a přímých zkušeností řešitelského týmu s řízením simulačních forem vzdělávání. Herní simulace bude reflektovat aktuální potřeby trhu práce v ČR, bude zasazena do širšího kontextu a šířena prostřednictvím výzkumné zprávy. Tato zpráva bude obsahovat interpretaci herní simulace, model pro rozvoj kompetencí a jejich měření. Stane se tak rámcem pro efektivní řízení interaktivního simulačního vzdělávání. Herní simulace bude zčásti komerčním produktem a zčásti bude mít netržní charakter. Výzkumná zpráva bude volně dostupná potenciálním uživatelům (např. Talent program, Development centra, Assessment centra a dále akademické obci).

 

TAČR program ETA, Registrační číslo TL02000569

Název projektu: Kvalita lidských zdrojů v pohostinství jako determinující nástroj pro udržení konkurenceschopnosti ve vybraných turistických oblastech v destinaci Česká republika

Hlavní řešitel za VŠO: Ing. Jana Kalousová

Řešitelské období: 2019-2021

Anotace projektu: Přínosy daného projektu jsou bezesporu pro destinační společnosti vybraných turistických oblastí ve formě výzkumné zprávy pro podporu vzdělanosti a odbornosti pracovníků v pohostinství. Dále bude přínosem pro tyto společnosti výzkumy mezi domácími a zahraničními respondenty. Přínosem pro aplikačního garanta je na základě provedených mystery analýz, kvantitativních šetřeních, navrhnout jasné vzdělávací moduly, které pomohou zlepšit organizaci vzdělávací činnosti v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb ze strany veřejného i soukromého subjektu. Přínos je i pro konkrétní pohostinské subjekty v zajištění a udržení konkurenceschopnosti daných subjektů na domácím a zahraničním trhu. Vysokou škola obchodní se dosaženými výsledky bude snažit působit na českou a zahraniční veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči domácím a zahraničním turistům a zdůraznit tak význam cestovního ruchu pro celou Českou republiku. Vysoká škola obchodní jako vzdělávací a vědecká instituce bude apelovat na odborné semináře s účelem představit výstupy z jednotlivých šetřeních a na praktických případových studiích a implemenotvat model udržitelnosti konkurenceschopnosti s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb přímo v praxi. Vytvořený model bude součástí odborné publikace, která bude sloužit pro studenty jakožto potenciální majitele a managery v ubytovacích a stravovacích službách. Důraz bude kladen také na aktivní účasti na domácích a mezinárodních konferencích, na publikační činnosti a na vzájemné a koordinované spolupráci s aplikačním garantem, destinačními společnostmi i s odbornými asociacemi jako je AHR a AKC. Projekt je potřebný jak pro zajištění odborných kurzů, které nejsou v oblasti pohostinství dostatečně dostupné (nebo zcela neexistují.)

 

TAČR program ETA, Registrační číslo TL02000569

Název projektu: Výzkum potenciálu zavedení lokální měny pro udržitelný rozvoj území

Hlavní řešitel za VŠO: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Řešitelské období: 2019-2021

Anotace projektu: Předmětem projektu je výzkum faktorů ovlivňujících možnost zavedení tzv. lokální měny jako nástroje rozvoje lokální ekonomiky a podpory zavádění udržitelné ekonomiky. V ČR i ve světě již existují první fungující lokální systémy využívající prvků barterového obchodu nebo vlastní lokální měny. Cílem projektu je zmapovat tyto systémy, vyhodnotit jejich fungování a navrhnout fungující model pro vybrané území. Hlavním přínosem zavedení lokální měny by měl být vznik nového nástroje podpory lokální ekonomiky, podpora spolupráce tradičních místních výrobců a jejich propojení na jejich přirozené a nejbližší zákazníky, tedy obyvatele daného regionu. Řešitelé projektu chtějí zkoumat potenciál lokální měny především jako nástroj podpory prvků udržitelné ekonomiky a udržitelného rozvoje. Mnoho konceptů a strategií udržitelného rozvoje zůstává na papíře z důvodu nedostatečného zmapování chování obyvatel a neochoty obyvatel změnit své zaběhnuté chování a stereotypy. Řešitelé budou využívat vybraných prvků konceptů zdravých měst a smart city a zkoumat možnosti vzájemné podpory a interakce. Pro ověření bude využit region Těšínského Slezska a poté budou získané poznatky nabídnuty také dalším regionům, které se potýkají s problémy, které by v tomto nástroji mohly najít inovativní řešení rozvoje svého regionu.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.