Vysoká škola je od roku 2015 výzkumnou organizací

Významným úspěchem v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, rozvoje a inovací bylo získání statusu výzkumné organizace v prvním stupni v lednu 2015, od kdy VŠO v Praze figuruje na seznamu výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Získání statusu výzkumné organizace byl významný impuls pro sledování výzev a podávání návrhů externích vědeckých projektů v těch vědních oblastech, kterých se dotýkají studijní obory, rozvíjené na VŠO v Praze. Zároveň se jedná o významný krok k naplnění strategického cíle, aby se VŠO stala mezinárodně respektovanou univerzitou.

V roce 2018 bylo zásadním mezníkem vývoje v oblasti tvůrčí činnosti dosažení úspěšného přenosu výzkumné organizace z databáze Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) do databáze výzkumných organizací MŠMT.

 

Zapojení VŠO v Radě vysokých škol

Od ledna 2015 se prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a neformální vzdělávání doc. Krpálek stal členem Předsednictva Rady vysokých škol, působí zde jako člen pracovní komise pro vzdělávací činnost a pracovní komise pro soukromé vysoké školy. Aktivně se podílel v expertní skupině RVŠ na připomínkovém řízení k oblasti vzdělávání 4 – Dopravní a přepravní služby.

Podpora vědeckovýzkumné činnosti VŠO

Jednou z nejvýznamnějších dlouhodobých priorit VŠO je co nejužší propojení výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti s činností vzdělávací, protože jsou ve strategických dokumentech VŠO považovány za integrální součást dalšího úspěšného rozvoje. Jak interní akademičtí pracovníci, tak četní odborníci z praxe, kteří se aktivně podílejí na výuce v profesně zaměřených studijních programech, pravidelně a velmi fundovaně seznamují studenty s aktuálními vědeckými poznatky, s aplikovanými výsledky vývoje a výzkumu, se zkušenostmi a kazuistikami z praxe, a také se svými originálními zkušenostmi z výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti.

K propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti na VŠO významně přispívá také vydávání uznávaného vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services, který byl v roce 2017

indexován ve vědecké databázi Web of Science, tento vědecký časopis slouží k prezentaci výsledků domácí i zahraniční výzkumné, pedagogické a odborné tvůrčí činnosti pracovníků v oblasti cestovního ruchu, turismu a navazujících služeb, ke kterým logicky patří také letecká doprava.

Hlavním cílem tvůrčích aktivit je zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti pedagogů, vyšší zapojení do grantových projektů, zejména do těch s vnějším zadáním. Umožňuje to systematická podpora vědy a výzkumu, která je dlouhodobou prioritou VŠO. V předcházejícím období hrály značnou roli ve vědeckovýzkumné činnosti interní grantové projekty, od roku 2013 financované ze dvou interních grantových agentur: Fondu rozvoje vědy (FRV VŠO) a Výzkumného centra VŠO (VC VŠO).

Na základě výsledků dobíhajících interních grantů jsou připravovány navazující návrhy externích projektů aplikovaného výzkumu, reagující na výzvy Grantové agentury Akademické aliance (GA AA), Technologické agentury ČR (TA ČR) a Grantové agentury ČR (GA ČR) a dalších.

 

Administrativa Výzkumného centra VŠO

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Spálená 14, Praha 1

4. patro - budova S

tel.: +420 224 056 011, e-mail: zufan@vso-praha.eu

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.