Připravili jsme pro vás roční profesní studium MBA ve spolupráci s partnerskou Vysokou školou podnikání a práva 

Rozvíjejte své schopnosti a nerezignujte na možnost vašeho dalšího vzdělávání, absolvujte jedinečný roční MBA program pro manažery a podnikatele, který:

 • je garantován vysokou školou, oceníte kvalitu a úroveň studia
 • respektuje vysoké pracovní nasazení i osobní závazky, vystudujete do jednoho roku
 • respektuje specifické potřeby vzdělávání, zvolíte si vlastní volitelné moduly
 • respektuje individuální potřeby, využijete profesionálního kouče a rozvinete své měkké dovednosti
 • probíhá plně v českém jazyce

 

HARMONOGRAM a časový rozvrh výuky

 

CENA studia s možností splátek a zvýhodněním pro studenty a absolventy VŠO

 • absolventi a studenti s vocherem  69.900,- bez DPH  (84 579,- včetně DPH)
 • standardní cena  89.900,- bez DPH  (108 779,- včetně DPH)

 

Podmínky PŘIJETÍ ke studiu

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a 5 let praxe na manažerské pozici nebo
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském stupni studia a 3 roky praxe na manažerské pozici
 • podmínkou přijetí ke studiu je dodání: strukturovaného životopisu a ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • přihlášky ke studiu od zimního semestru 2019/2020 přijímáme do pondělí 9. září 2019
 • přihlášku vyplníte ZDE

 

MÍSTO studia a KONTAKT

 

STUDIJNÍ MODULY A WORKSHOPY

Úvodní workshop (4 + 4 společenská část)           

Představení koncepce studia. Seznámení se studijním mentorem a profesním koučem, který posluchačům sdělí doporučení pro efektivní studium a kontinuální práci na písemných projektech. Následuje společenský raut s možností navázání prvních kontaktů.

 1.       MARKETING (8)

garant: Jaroslav Holý, MBA

ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

2.       FINANČNÍ ŘÍZENÍ I.

garant: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

prezident Asociace profesních účetních ČR

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro kvalitní rozhodování manažera (rozvaha x výsledovka, informace skryté v příloze). Vztah zisku a cash flow, stanovení bodu zvratu, kalkulace, tvorba rozpočtu. Časová hodnota peněz a její dopady na investiční rozhodování firmy. Řízení rizika prostřednictvím derivátových transakcí.  

3.       MANAŽERSKÉ ICT (8)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

 4.       LEADERSHIP A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (8)

garant: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

zástupkyně vedoucí katedry manažerské psychologie a sociologie VŠE v Praze a externí konzultantka QED Group

Nové trendy v leadershipu. Zásady klíčových manažerských dovedností v oblasti vedení lidí a podmínky jejich účinné aplikace. Analýza a reflexe vlastního stylu vedení lidí. Ovlivňování kreativního potenciálu pracovních skupin a týmů; formování inovativního klimatu v organizacích.  

5.       PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (8)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

6.       STRATEGICKÝ MANAGEMENT (8)

garant: Ing. Štěpán Kala, Ph.D., MBA

generální ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

Poslání-mise, podnikatelské vize, analýza zájmových skupin, postup strategického řízení, situační analýza (predikativní), analýzy vnitřních předpokladů, analýzy globálního prostředí, analýza odvětví, konkurence v odvětví. Konfrontační SWOT mřížka výstupů ze situační analýzy, strategické varianty, typologie strategií, výběr strategie – optimalizace, implementace strategie, podnikatelské plány.  

7.       ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (8)

garant: Ing. Jaroslav Šafránek

předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

Závěrečný workshop (4 + 4 společenská část)

Cílem workshopu je poskytnout studentům možnost prezentace tezí jejich závěrečné práce a formou diskuse s odbornými garanty sdělit případná doporučení tak, aby byla závěrečná práce po formální i věcné stránce úspěšná. Společnou diskusí nad prezentovanými tématy mají studenti také možnost sdílet své zkušenosti v dané oblasti. Po prezentacích následuje společenský raut.

 

Volitelné moduly (nepovinné)

1.      FINANČNÍ ŘÍZENÍ II. (4)

garant: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

prezident Asociace profesních účetních ČR

Finanční plánování firmy. Řízení pracovního kapitálu (optimalizace výše zásob, řízení pohledávek a dluhů, optimalizace peněžních prostředků). Oceňování firmy pro vlastníka i investory.

2.      PRÁVNÍ MINIMUM PRO PODNIKATELE (4)

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.

vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadů a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

3.      MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ STYK A ETIKETA (4)

garant: Ing. Monika Bokšová, M.A.I.S.

vedoucí oddělení protokolu Ministerstva spravedlnosti 2014-2015

Etiketa pro obchodní jednání i společenská setkávání. Význam dobré úrovně ústního a písemného projevu. Profesionální styl oblékání pro muže a ženu. Přijímací řízení, specifika psaní životopisů a motivačních dopisů v českém a anglosaském prostředí.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.