Competence Forum For Cross Border Co-Operation In Tourism, 11. – 12. 11. 2010, Bayerische Eisenstein (Německo)

Konference „Competence Forum for Cross Border Co-Operation in Tourism“ se uskutečnila ve dnech 11. - 12. 11. 2010 v Bayerische Eisenstein v Německu. Konference byla zaměřena na tvorbu produktů cestovního ruchu a konkurenceschopnost destinací. Za VŠO se konference zúčastnila moderované diskuse Ing. Šárka Tittelbachová. Její příspěvek na téma „ The Position of Tourist Information Centres in Cross-border Destination byl uveřejnen ve sborníku konference.

Management 2010 Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, 20. – 22. 10. 2010 Bardejovské kúpele (Slovensko)

Ve dnech 20. – 22. 10. 2010 se v Bardejovských kúpeľoch konala III. mezinárodní vědecká konference Management 2010 Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, organizována partnerskou UNIPO v Prešove. Na konferenci vystoupila s přednáškou na téma Destination Marketing in Times of Crisis Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., s přednáškou a Ing. Monika Palatková, Ph.D. s přednáškou Passing Financial Crisis Using a Concept of Destination Marketing Management (The Case of Prague). Obě přednášky byly publikovány ve sborníku konference. Ing. Hamarnehová, Ph.D. stať Comparison of Development and Localizing Conditions of Tourism in the Slovak Republic and the Czech Republic publikovala ve sborníku konference. Čestným hostem konference byl Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., rektor VŠO v Praze, který byl zároveň členem veděcké rady konference. Konference se zúčastnilo 120 delegátů z veděckovýzkumních a pedagogických pracovišť, jakož i odborníci z praxe z dvanásti zemí světa.

Hospitality, Tourism and Education Today and Tomorrow, 19. 10. 2010, Praha

Druhá mezinárodní konference „Hospitality, Tourism and Education Today and Tomorrow“ se uskutečnila 1í. 10. 2010 v Praze. Cílem konference bylo obeznámit účastníky s novými trendy v hotelnictví a cestovním ruchu. VŠO na konferenci reprezentovaly Ing. Šárka Tittelbachová a Ing. Monika Palatková, Ph.D. , které přednesly příspěvky na téma “Chances of Tourism Development in Listed Buildings in Direct Management of the National Heritage Institute”, resp. “The Funding as the Principal Issue of Regional Tourism Development?“. Oba příspěvky byly publikovány ve sborníku konference.

NECSTouR General Assembly Meeting, 29.– 30. 6. 2010, Brusel (Belgie)

Ve dnech 29. - 30. 6. 2011 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Valné hromady NECSTouR, kterého se za VŠO zúčastnila Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. Doc. Kiráľová na Valné hromadě prezentovala projekt Joint European Master Program: Sustainable Tourism Destination Development. Prezentovaný program se setkal s velkým ohlasem u univerzit i u regionů, které s univerzitami spolupracují. Doc. Kiráľová se zúčastnila i kulatého stolu s reprezentanty Evropského parlamentu, do kompetencí kterých patří cestovní ruch. Následovala schůzka akademického výboru. Valná hromada odsouhlasila zprávu no činnosti a hospodaření za rok 2009, program činnosti a rozpočet na rok 2010. Následoval workshop k projektům ERNEST.

Mezinárodní konference Travel and Tourism Research Assosciation “Health, Wellness and Tourism – Healthy Tourists, Healthy Business?', 31. 8. – 4. 9. 2010, Budapešt ( Maďarsko)

Ve dnech 31. 8. – 4. 9. 2010 se v Budapešti, Maďarsko, uskutečnila konference Travel and Tourism Research Assosciation (TTRA), pod názvem “Health, Wellness and Tourism – Healthy Tourists, Healthy Business?” v rámci které byla Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. pozvána přednášet na téma: Health Spa and Wellness – Competition or Complementarity? The Czech Republic Case.

Regionální konference s mezinárodní účastí STOP and STAY 2010, 25. – 26. 3. 2010, Litoměřice

Ve dnech 25. – 26. 3. 2010 se v Litoměřicích uskutečnil 2. ročník konference o regionálním cestovním ruchu s mezinárodní účastí STOP AND STAY 2010, v rámci které byla Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. pozvána přednášet na téma „Nové marketingové přístupy v průběhu krizových jevů“. Konference byla organizována v rámci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ a konala pod záštitou a za účasti RNDr. Alexandra Vondry, senátora za Litoměřicko a Slánsko, Ing. Rostislava Vondrušky, ministra pro místní rozvoj, Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického.

Tisková zpráva (pdf)

Mezinárodné oborné semináře 'Nájdime Košice' a 'Ako dostať mesto a región na mapu Európy', 19. – 22. 1. 2010, Košice, Bratislava (Slovensko)

V rámci projektu 'Ako dostať mesto a región na mapu Európy' byla Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. pozvána přednášet jako zahraniční expertka na odborných seminářích 'Nájdime Košice' a 'Ako dostať mesto a región na mapu Európy'. Cílem projektu bylo přiblížit slovenské odborné veřejnosti z oblasti cestovního ruchu zkušenosti s destinačním managementem, marketingem a kulturním cestovním ruchem ze zahraničí, a tím iniciovat diskusi o potřebě spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro efektivnější využití potenciálu měst a regionů na Slovensku pro rozvoj cestovního ruchu. Do projektu byli zapojení zahraniční experti také z Velké Británie, Holandska, Rakouska a Srbska.

Článek (pdf)

Pořadatelství

Aktuální problémy terminologie v cestovním ruchu - vědecké kolokvium

Dne 3. 2. 2010 se v rámci aktivit k 10. výročí založení Vysoké školy obchodní v Praze o. p. s. uskutečnilo vědecké kolokvium na téma 'Aktuální problémy terminologie v cestovním ruchu'. Kolokvium se konalo za účasti rektora VŠO doc. Ing. Iva Straky, CSc. Garantem kolokvia byla doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, PhD., prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy. Generálním partnerem byla státní agentura CzechTourism. Z kolokvia byl vydán sborník vědeckých příspěvků na DVD, ISBN 978-80-86841-17-5.

Po uvítání přítomných odborníků z oblasti cestovního ruchu předal rektor Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. slovo zástupci generálního partnera Ing. Mojmíru Mikulovi, který zastupoval Pavla Kosaře, ředitele pověřeného řízením agentury CzechTourism, aby kolokvium seznámil s Marketingovým plánem agentury na rok 2010.

Ing. Petr Houška, ředitel odboru celoživotního vzdělávání VŠO, se věnoval základním terminologickým zdrojům včetně manuálů UNWTO a technických norem CEN a ISO, legislativním normám a odborným publikacím.

Ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jitka Fatková informovala o připravované reedici publikace Výkladový slovník – Cestovní ruch, která by měla být vydána v roce 2010 a do přípravy které by se, kromě původních autorů, měli zapopjit i další spoluautoři.

Historickému vývoji pojmů cizinecký, turistický a cestovní ruch se ve svém příspěvku věnoval JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. z VŠO.

Ing. Karel Nejdl, CSc., viceprezident AMFORTH, se zabýval pojmy cestovní ruch – turismus – turistika, formy versus druhy cestovního ruchu a udržitelný cestovní ruch, u kterého zdůraznil nutnost jeho vnímání jako mentální kategorie.

 

Problematikou používaných termínů v geografii cestovního ruchu se zabývala Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D. z VŠO.

Obsahovým i jazykovým změnám v používání termínů jako důsledku vývoje v oblasti hotelnictví se věnoval Ing. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací ČR.

Ing. Šárka Tittelbachová, vedoucí katedry cestovního ruchu VŠO, upozornila na nesrovnalosti v používání termínů v oblasti kongresového a incentivního cestovního ruchu.

Ing. Eva Mráčková, která zastupovala Asociaci cestovních kanceláří ČR, chronologicky popsala vnímání pojmu zájezd z legislativního hlediska, přičemž poukázala na dopady tohoto vnímání na podnikáni v cestovním ruchu.

Ing. Zdenka Petrů z katedry cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze se věnovala terminologii z pohledu zákazníka cestovní kanceláře.

Problematice terminologie v lázeňství a wellness věnoval pozornost Ing. Pavel Attl, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu VŠH. Za základ označil zdravotní cestovní ruch, který je nadstavbou pro léčebný, lázeňský a lázeňsko-wellnessový cestovní ruch.

Na terminologii v managementu destinací cestovního ruchu se zaměřila doc. Ing. Alžbeta Királová, Ph.D. Doporučila používání mezinárodně zaužívaného pojmu 'organizace destinančího managementu' (DMO - Destination Management Organization). Upozornila na odlišný význam pojmu 'podnik destinačního managementu' (DMC - Destination Management Company) a uvedla, že v České republice je k označení organizace, která se zabývá řízením destinace, využíváno 12 různých sousloví.

Vysokorychlostní železniční dopravě se věnoval Ing. Petr Studnička, zástupce vedoucího katedry cestovního ruchu VŠH. Ve svém vystoupení zdůraznil, že dle směrnic EU není v České republice žádná vysokorychlostní trať a nejezdí zde žádný rychlovlak, ačkoliv média toto označení často přiřazují pendolinu.

Ing. Monika Palatková, Ph.D. z katedry cestovního ruchu VŠO zdůraznila nutnost prosazování používání správné terminologie ve všech oblastech cestovního ruchu.

Pojmu průvodce cestovního ruchu spřehledem jeho historického vývoje se věnoval PhDr. Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců ČR.

Prezident Asociace turistických informačních center ČR, Miroslav Foltýn upozornil na kategorizaci TIC, různé typy jejich označování a zmínil se i o připravované standardizaci poskytovaných služeb.

Účastníci vědeckého kolokvia jednomyslně přijali závěry, vyhodnocení naplnění kterých bude obsahem dalšího ročníku kollokvia, které se v prostorách VŠO uskuteční v roce 2011.

Závěry z vědeckého kolokvia 3. 2. 2010 (pdf)

Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení

Katedra společenských věd VŠO uspořádala mezinárodní konferenci na téma „Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení“. Na konferenci bylo předneseno 28 příspěvků, které budou odborné veřejnosti předloženy ve formě sborníku.

Účast

Zasedání technického výboru Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 „Tourism and Related Services“

Dne 20. května 2011 proběhlo v italském Viterbu zasedání technického výboru Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 „Tourism and related services“. VŠO na zasedání reprezentoval Ing. Petr Houška, který vedl českou delegaci. Zasedání uvedeného technického výboru mělo na programu kromě projednání stavu normalizačních prací ve stávajících projektech zaměřených na cestovní ruch i projednání nových normalizačních projektů pro tento obor. Zásadním bodem jednání tohoto zasedání byla normalizace služeb spojených s ubytováním. Pro zásadní odpor profesních sdružení bylo již dříve přijato rozhodnutí o vyloučení ubytovacích a stravovacích služeb, služeb cestovních kanceláří a agentur z rozsahu normalizace.

Tisková zpráva (pdf)

NECSTouR

Vysoká škola obchodní v Praze o. p. s. se ve Florencii 5. listopadu 2009 stala přidruženým členem celoevropské neziskové organizace NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch. Podepsáním protokolu „Směřování k evropské síti pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch“ se VŠO stala i spoluzakladatelem této významné organizace. VŠO na konferenci reprezentovali Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. a Ing. Petr Houška.

Evropský den cestovního ruchu a Evropské fórum cestovního ruchu

Ve dnech 8. – 9.Logo NECSTouR října 2009 se v Bruselu sešli odborníci v cestovním ruchu, aby v rámci Evropského dne cestovního ruchu a Evropského fóra cestovního ruchu pod záštitou Evropské komise rokovali na téma Cestovní ruch a hospodářský pokles – hrozba, nebo možnost? Mezi delegáty konference byli pozváni i zástupci Vysoké školy obchodní v Praze, o. p. s., Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. a Ing. Petr Houška.

Základním tématem konference byla současná ekonomická krize a její dopady na cestovní ruch včetně výzev, jak jí čelit. Zásadní přednášku na téma konference přednesl viceprezident Evropské komise Günter Verheugen.

Základním dokumentem, který vznikl na základě zadání Evropské komise a byl na konferenci prezentován, je Studie o konkurenceschopnosti v odvětví cestovního ruchu EU se specifickým zaměřením na odvětví ubytovacích služeb, cestovních kanceláří a agentur. Studie hodnotí současný stav evropského cestovního ruchu a navrhuje opatření k jeho stabilizaci a dalšímu rozvoji.

Světová konference SITA v Bruselu

Vedoucí katedry letecké dopravy Ing. Pavel Janků se zúčastnil Světové konference SITA k otázkám informačních technologií v letecké dopravě v Bruselu, tři členové vedení školy vystupovali na zasedání UNWTO v Praze, rektor a dva prorektoři aktivně působili na mezinárodní konferenci Management 2008, In Times of Global Change and Uncertainty, Prešovská Univerzita v Prešove. Aktivní byla i účast na konferenci AEA k aktuálním otázkám civilního letectví (ČSA, MDČR, AEA). Prorektor pro rozvoj školy se účastnil příprav a samotných oslav 90. výročí čs. letectva. Při této příležitosti mu bylo předáno ocenění předsedy PS Parlamentu ČR.

Veletrhy a výstavy

VŠO se také prostřednictvím členství v asociacích zúčastnila stěžejních veletrhů a výstav cestovního ruchu GO, Regiontour, Holiday World, MADI.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.