Nejčastější otázky a praktické informace 18.5.2020

Milé studentky, milí studenti,

v návaznosti na ukončení nouzového stavu a usnesení Vlády České republiky č. 537 ze dne 11. 5. 2020 bylo vydáno Opatření rektora (OR_2020_013, plné znění dokumentu je uvedeno v Univerzitním informačním systému).

Z uvedeného Opatření rektora vyplývá:

 • Možnost individuální studijní aktivity pro studenty všech ročníků VŠO vždy do max. počtu 15 osob (individuální konzultace, zkoušky, státní závěrečné zkoušky).
 • Návštěva knihovny za účelem příjmu a odevzdání studijní literatury. I nadále je zakázáno využívání prostor knihovny/studovny k prezenčnímu studiu vypůjčené literatury. Bližší informace na: https://www.vso.cz/knihovna-a-studovna.
 • Návštěva studijního oddělení k vyřízení záležitostí spojených se studiem v rámci standardních úředních hodin. Bližší informace na: https://www.vso.cz/studijni-oddeleni.
 • Pokud se rozhodnete VŠO navštívit (pedagoga v rámci KH, knihovnu či studijní oddělení) jste povinni vyplnit a podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, který naleznete v Dokumentovém serveru.

Výuka

 • Přímá výuka je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN přerušena od 11 .3. 2020 do odvolání. Zrušeny jsou všechny kontaktní formy přednášek, seminářů, cvičení, kolokvií a konzultačních hodin ve všech studijních oborech a programech v prezenční i kombinované formě studia.

Prezenční forma studia:

 • V termínu od 11. 3. 2020 do odvolání probíhá výuka na VŠO v Praze, o.p.s. distanční formou:
  • Všichni akademičtí pracovníci/pedagogové vám do Dokumentového serveru (v UIS) vkládají podklady a materiály k přednáškám, vč. vhodných didaktických a metodických materiálů určených pro podporu distanční formy studia (pouze u předmětů v normální formě studia). Pokud předmět nemá cvičení je pedagogům doporučeno vám  zadávat i doprovodné úkoly, jejichž zpracování budete do přesně stanovené lhůty vkládat do příslušné Odevzdávárny (daného předmětu).
  • V případě předmětů, které jsou spojeny se cvičením, vám pedagog zadává prostř. Dokumentového serveru úkoly a informuje vás o tom, do kdy daný úkol musíte zpracovat - a zároveň nahrát do příslušné Odevzdávárny (daného předmětu). Pro každý úkol bude otevřena samostatná Odevzdávárna.
  • Pedagogové pro prezenční výuku mohou využít i videokonferenční konzultace/výuku prostřednictvím platforem zoom.us nebo Microsoft Teams.

Kombinovaná forma studia:

 • Výuka KS bude zrušena do 18. 4. a následně bude tato výuka nahrazena novým rozvrhem, který bude rozvržen na pátek (16:45 – 20:00), soboty (8:30 – 19:00) a event. neděle počínaje pátkem 24. 4. 2020. Výuka KS bude probíhat od pátku 24.4.2020 videokonferenčním způsobem prostřednictvím Microsoft Teams (kromě výuky jazykových kurzů). Pro tyto účely vám byla zaslána informace týkající se přihlášení do Office 365 prostř. UIS (notifikační e-mail).  Rozvrh KS bude zveřejněn k 15.4.2020. Zároveň jste byli kontaktováni a o této skutečnosti pracovníky VŠO v Praze, o.p.s. informováni telefonicky.
 • Záznamy přednášek budou dostupné v prostředí Microsoft Teams u konkrétních předmětů do konce semestru. Následně se záznamy smažou. Vysoká škola je nebude po skončení semestru používat.

 

Zkouškové období, státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

 • Pro průběžné či závěrečné testy, v době mimořádného opatření, bude možné využít E-learning - Testy a zkoušení (prostř. UIS). Zkoušky je možné uskutečňovat i dalšími prostředky dálkové komunikace (videokonference apod.). Dle Opatření rektora (OR_2020_013) je možné zkoušky/zápočty realizovat i v prostředí VŠO v Praze. O konkrétních způsobech zkoušení u jednotlivých předmětů budete prostřednictvím pedagogů informováni. 
 • Zkouškové období LS 2019/20 pro studenty, kteří budou v červnu 2020 skládat státní závěrečné zkoušky začíná, dle Harmonogramu studia pro studenty skládající státní závěrečnou zkoušku v červnu 2020, 6.4.2020. Z důvodu mimořádné situace bude zkouškové období prodlouženo až do 6.6.2020, aby mohly být zkoušky/zápočty bez problémů zvládnuty i studenty kombinovaného studia, studenty, kteří dodělávají předměty v konzultační formě a studenty s individuálním studijním plánem
 • Přihlašování na státní závěrečné zkoušky bude probíhat od 25.5. – 8.6.2020.
 • Zkouškové období LS 2019/20 bude probíhat dle Harmonogramu akademického roku 2019/20, s prodloužením do 30.6.2020 (týká se studentů, kteří v červnu 2020 nebudou skládat státní závěrečné zkoušky).
 • Termín odevzdání kvalifikačních prací se posouvá a to takto, u bakalářských prací je termín odevzdání 12.5.2020, u diplomových prací je termín odevzdání 19.5.2020. Do 12.5.2020, resp. do 19.5.2020 se kvalifikační práce nahrávají do UIS, odevzdávání kvalifikačních prací v pevné vazbě (event. kroužkové vazbě v případě BP) do knihovny se ruší.
 • Zadání kvalifikačních prací je v UIS a bude zamčené vedoucím práce. Zadání se do kvalifikačních prací v PDF (při vložení do UIS) nevkládá. Tím, že nahráváte do UIS svojí kvalifikační práci vlastním jménem a pomocí vlastních přístupových údajů, tak se kvalifikační práce považuje za podepsanou.
 • Termíny státních závěrečných zkoušek z ekonomie v LS 2019/20 budou 28.5.2020, 11.6.2020, 18.6.2020.
 • Termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bude probíhat od 15.6. – 3.7.2020.

 

Dále prosím, věnujte velkou pozornost zásadním informacím, které vám pravidelně zveřejňujeme na dvou místech v UIS (dle závažnosti sdělení).

O aktuální situaci a dalších důležitých informacích budete průběžně informováni.

Přejeme vám pevné nervy, hodně zdraví. Držte se, studujte, pište své bakalářské a diplomové práce a v případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., rektor

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

ing. Iveta Hamarneh, Ph.D., prorektorka pro studium

 

Je možno splácet školné po částech, nebo získat studentský úvěr?

Od druhého semestru si můžete podat žádost o splátkový kalendář, kdy vám je školné rozloženo na maximálně tři splátky. První semestr je potřeba uhradit v celé výši najednou, abyste mohli být zapsáni do studia.

Jazyky ? Jaká je jejich úroveň a jaký je výběr?

U prvního cizího jazyka si studenti volí mezi angličtinou a němčinou, kterou musí studenti ovládat na úrovni maturity. U některých oborů z tohoto jazyka dělají studenti také státní závěrečné zkoušky. Druhý jazyk si studenti volí většinou mezi angličtinou, němčinou, španělštinou a francouzštinou. Výjimkou není ale ani ruština, čínština atd. U druhého jazyka můžete s jeho výukou začínat.

Konají se přijímací zkoušky a do kdy je možno podat přihlášku?

Přijímací řízení na VŠO probíhá bez přijímacích zkoušek. Šanci dáváme každému, ať sám v průběhu studia prokáže, udali je schopen studium zvládnout. Je však potřeba doložit k přihlášce ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání. Přihlášky je možné podávat do října, je však potřeba si uvědomit, že pokud chce student nastoupit do zimního semestru včas, je potřeba přihlášku podat nejpozději do poloviny září. V září probíhají také zápisy do 1.ročníků.

Je v rámci výuky nějaká praxe, popřípadě jak pomáhá VŠO s jejím zajištěním?

V bakalářských oborech je povinná odborná praxe, její délka je odlišná podle oboru (CR 12 týdnů, SLD 8 týdnů, ICR a LP 2 týdny, PCR má odbornou praxi v rámci výuky). Studenti si odbornou praxi většinou zajišťují sami, ale pedagogové na příslušné katedře vám mohou s výběrem pomoci.

Je těžké je dostat se na Erasmus a do jakých zemí své studenty VŠO posílá?

Partnerské školy máme v zemích: Polsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Rakousko, Itálie Slovinsko, Slovensko, Salvador, Turecko, Lotyšsko, Belgie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty atd. Podmínkou je mít ukončený 1. ročník studia, ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, na úrovni B2 podle ERR a úspěšně překonat vstupní test.

Jaká je úspěšnost studia na VŠO?

Uvádíme úspěšnost dostudování na VŠO 95 %.

 

Méně časté otázky

Uděluje škola prospěchová stipendia?

VŠO vyplácí studentům pouze stipendia ubytovací a sociální prostřednictvím MŠMT.

Jaká je výše ubytovacího stipendia?

Ubytovací stipendium je vypláceno z prostředků MŠMT, které vždy pro aktuální akademický rok stanovuje jeho výši. Obvykle se pohybuje v částce zhruba 600 Kč za měsíc.

Jaká je možnost stravování v blízkosti školy?

La Pause cafe přímo v areálu školy, městská jídelna za zvýhodněné ceny pro studenty a další restaurace v okolí školy.

Vede škola seznam absolventů s jejich uplatněním?

V novém informačním systému zavádíme Klub absolventů, kde se každý absolvent může zaregistrovat. Díky tomu můžeme mít přehled o uplatnění absolventů

V případě, že chce student pokračovat v navazujícím magisterském studiu na zahraniční škole, uznají mu titul Bc. z VŠO?

K bakalářskému diplomu obdržíte také dodatek k diplomu se studijními výsledky, zpracovaný v českém i anglickém jazyce. Tento dokument by vám měl pomoci k uplatnění jak ve studijním, tak i v pracovním mezinárodním prostředí Evropské unie.


Informace pro absolventy VOŠ

Které obory pro absolventy VOŠ nabízíme

Pro absolventy VOŠ nabízíme dva bakalářské obory – Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v CR 

Jak dlouho studium trvá

Délka studia je závislá na formě studia. V prezenční formě je délka studia 2 semestry, v kombinované formě 3 semestry. Přestup mezi jednotlivými formami v době studia nedoporučujeme, z důvodu rozdílných studijních plánů v jednotlivých formách studia.

Ze které VOŠ se mohu přihlásit na VŠO

V podmínkách přijetí na VŠO není stanovena podmínka oboru na VOŠ. Můžete se přihlásit k bakalářskému studiu po úspěšném absolutoriu ze kterékoliv VOŠ. Na stránkách školy jsou k dispozici studijní plány obou nabízených oborů, je třeba zvážit, který obor je vám bližší a s absolvovanou VOŠ jej zvládnete.

Podmínky přijetí ke studiu pro absolventy VOŠ

Absolventi VOŠ potřebují k úspěšnému přijetí ke studiu na VŠO ke kompletně vyplněné přihlášce doložit doklady o svém předchozím vzdělání. Je potřeba doložit maturitní vysvědčení, vysvědčení z VOŠ a diplom z VOŠ. Dokumenty můžete přinést osobně do Informačního centra školy, kde vám kopie dokumentů zhotovíme, nebo ověřené kopie poslat na adresu školy – Spálená 14, Praha 1, 110 00.

Uznávání předmětů z VOŠ

Splněné předměty z VOŠ vám nebudou uznávány. Za absolutorium obdržíte zápisem 71 kreditů a budete plnit předměty dle studijního plánu do 180 kreditů tak, abyste mohli přistoupit ke státní zkoušce.

Nástup do studia

Po přijetí do studia je potřeba se zúčastnit zápisu do studia, kde obdržíte přihlašovací údaje do informačního systému školy a potvrzení o studiu. Zápisem do studia se stáváte studentem 1.ročníku příslušného oboru. Ke státní zkoušce přistupujete v řádném termínu po dvou, respektive po třech semestrech, podle formy studia.

Státnicové předměty oboru CRV

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Ekonomika cestovního ruchu
 • Technika cestovního ruchu
 • Cizí jazyk – anglický jazyk nebo německý jazyk

Státnicové předměty oboru SLDV

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Letecká doprava
 • Ekonomika služeb cestovního ruchu
 • Výběr jednoho z povinně volitelných předmětů
 • Světové distribuční systémy

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.