Expertní činnost

Za důležitou považujeme i expertní a analytickou činnost ve vztahu ke státním orgánům a institucím. Jednotliví akademičtí pracovníci VŠO se podílejí na následující expertní činnosti:

 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

rektor od 15. 9. 2017, je předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory, členem dozorčí rady Akademické aliance a další soukromých vzdělávacích institucí, jako rektor reprezentuje VŠO v České konferenci rektorů, je členem vědecké rady Panevropské vysoké školy v Bratislavě a akademické rady Vysoké školy podnikání a práva v Praze, jako odborník na podnikové informační systémy a sdílenou ekonomiky je členem poradních sborů a expertních panelů na úrovni národní i regionální,

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

prorektorka pro studium je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu a České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu.

doc. Ing. František Martinec, CSc.

je dlouholetým významným odborníkem v oblasti letecké dopravy, který se této problematice soustavně věnuje na mezinárodní úrovni již více než 40 let. V jeho osobě je propojení vysoce erudovaného odborníka, manažera a kvalitního vědeckého akademického pracovníka. Je odborníkem na oblast řízení a řešení úloh v oblastech letecké dopravy: Zpracování expertizních posudků v oblasti letecké dopravy, zpracovávaní dokumentací modernizace letecké dopravy, zástavby zařízení do letecké techniky, řešení provozních úloh pro vzdušné sily – technické zprávy, vypracovávaní akvizičních projektů na modernizaci a zabezpečení letadel, vypracovávaní takticko-technického zadání na modernizaci letové techniky, vyšetřovaní leteckých nehod, vypracovávaní stanovisek k standardizačním dokumentům aliance, zpracovaní standardizačních dokumentů, vypracovávaní metodik na zkoušek leteckých instruktorů. V dané oblasti spolupracuje s leteckými společnostmi a podílí se na poradenské činnosti v těchto společnostech. Významná je i jeho role zástupce v pracovních komisích NATO v Bruselu: - Komise životního cyklu (2007-2008), Komise Management rizik (2008 – 2009).

Specializije se také na akreditace odborných leteckých pracovišť v oblasti letecké dopravy (Tribotechnické laboratoře akreditované SNAS, Pracoviště, laboratoře a zkušebny osvědčené Leteckým úradem SR a ČR a Úradem vojenského letectva MO SR) a zavedení a získaní certifikátu systému řízení kvality ISO 9001:2000 pro VLTSÚ Košice a Sli, a.s. a získáni patentů a průmyslových vzorů.

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

je ředitelkou agentury CzechTourism, dále je členkou mezinárodní organizace AIEST (Association Internationale d´Experts Scientifique du Tourisme), členkou České marketingové společnost, členkou Společnosti vědeckých expertů v cestovním ruchu SVECR, podílela se na činnosti pracovní skupiny pro přípravu návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu a realizovala konzultační a expertní činnost v rámci přípravy Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky pro období 2014 – 2020, byla členkou zpracovatelského týmu střednědobé marketingové strategie ČR: Rebranding a

marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a účastnila se jako členka týmu zpracování expertní zprávy pro Národní památkový ústav: Zhodnocení dopadu restrukturalizace NPÚ na kompetence a funkčnost památkových objektů v oblasti cestovního ruchu, v roce 2012 byla vybrána jako autorka nejlepších publikací v oboru ekonomie a podnikání vydané nakladatelstvím Grada a získala Cenu nakladatelství Grada 2011,

doc. Ing. Luboš Janko, CSc.

je vedoucím Katedry letecké dopravy, soudním znalcem v oborech: doprava - odvětví doprava vodní, ekonomika - odvětví ceny a odhady a sport a sportovní zařízení - odvětví vnitrozemská a námořní plavba, jeho odborná a expertní činnost je zaměřena na oblast strojního inženýrství, dopravní techniku, letadlovou techniku, stavbu a provozování letadel a leteckých pohonných jednotek, lodní techniku, stavbu a provozování lodí a lodních pohonných jednotek, aerodynamiku, leteckou a aplikovanou aerodynamiku, experimentální aerodynamiku, hydromechaniku a mechaniku letu,

doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.

v září 2005 v Oxfordu obdržela mezinárodní cenu Socrates Award – za osobní přínos v intelektuálním rozvoji moderní společnosti a vytváření vzdělávacího mostu mezi Východem a Západem. Je vedoucí katedry Cestovního ruchu a průvodcovské činnosti. Je členkou Gastronomia Bohemica – na podporu rozvoje regionálního cestovního ruchu a vicepresidentka Marketingového klubu ČR.

Ing. Lukáš Malec, Ph.D.

je vedoucím katedry informačních technologií a analytických metod, spolupracovníkem či spoluřešitelem českých i zahraničních grantových úkolů akademie věd (Finská akademie věd), grantových agentur (typu GA ČR, GA Akademické aliance) a externích projektů vysoké školy, vyvíjí významnou publikační činnost ve statistickém zpracování dat cestovního ruchu a v ochraně životního prostředí, je oponentem řady článků českých i zahraničních impaktovaných a kvalitně indexovaných časopisů,

Mgr. Simona Pecková, MBA, PhD.

má vzdělání v oblasti lingvistiky, pedagogiky a podnikového řízení, ve své výzkumné a publikační činnosti se pohybuje na pomezí těchto tří oborů, v disertační práci s názvem „Fiktivní firma jako prostředek osvojování cizích jazyků“ se tyto disciplíny propojují, dále se zabývá studijními strategiemi, autoregulovaným učením a zvyšováním efektivity výukového procesu, v roce 2013 získala na svou výzkumnou činnost grant od Grantové agentury Univerzity Karlovy,

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

je oponentem projektů Technologické agentury České republiky, členem oborové rady magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a informatika na FEL ČVUT v Praze, členem České společnosti pro zdravotnickou techniku a Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, členem redakční rady impaktovaného časopisu Biomedical Engineering Online,

Ing. Petr Houška, PhD.

je smluvním partnerem - centrem technické normalizace v oblasti cestovního ruchu České agentury pro standardizaci pro mezinárodní normalizaci služeb cestovního ruchu v rámci ISO/TC/228 Služby cestovního ruchu a související a CEN TC/329/ Služby cestovního ruchu, odpovídá za národní normalizaci služeb cestovního ruchu, je členem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu pro vzdělávání, členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, členem odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaným expertem ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, členem výboru NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících,

JUDr. Karol Hrádela

je předsedou Kontrolní komise Jednoty českých právníků, 

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.