Mezinárodní elektronická vědecká konference 2017 "Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání"

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. pořádá ve spolupráci s Katedrou didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze a Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní vědeckou konferenci „Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání“, která bude probíhat elektronickou formou.

Cílem konference je poukázat na budoucí směřování českého i slovenského odborného školství a představit soudobý pohled na kvalitu vzdělávání, využití moderních koncepcí vzdělávání a evaluační kulturu v prostředí sekundárního a terciárního vzdělávání.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:

„Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“, reg. č. GA/2016/9 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance;

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.

Účast na konferenci je zcela zdarma. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku.

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku, který bude zveřejněn vydavatelstvím Extrasystem Praha. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.

Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte do 25. dubna 2017 na adresu: tom.langer@centrum.cz, katarina.krelova@vse.cz

Příspěvky zaslané po termínu nebudou publikovány.

 • Příspěvky jsou akceptovatelné v českém, slovenském a anglickém jazyce.
 • Příspěvky podléhají recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty.
 • Akceptovatelný rozsah příspěvku je max. 6 stran textu formátu A4 včetně abstraktu, klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce, tabulek, obrázků, seznamu literatury a kontaktní adresy autora/ů. Příspěvky psané bez použití šablony nebudou přijaty.
 • Nadpis musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Abstrakt musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce v rozsahu max. 150 slov, max. 5 klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Všechny okraje velikosti 2,5 cm, typ písma Times New Roman, velikost písma 12 b.(text) a 14 b. (nadpis I), resp. 12 b. (nadpis II), tabulky a obrázky velikost 11b., řádkování jednoduché.
 • Použijte max. dvě úrovně nadpisů.
 • Stránky nečíslujte.
  • Pro zvýraznění vybraných částí textu využijte tučného písma.
  • Všechny prameny uvedeny v seznamu literatury musí být označeny v textu způsobem, který naleznete na této stránce: http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php.
   • Označení zdrojů pomocí poznámkou pod čarou je zakázáno. Bude vráceno autorovi k přepracování.
 • Uveďte JEL klasifikaci. Pro nalezení kódu využijte tuto webovou stránku, viz: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Šablona příspěvku ZDE

Odborný garant konference

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

Vědecký výbor konference

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (Univerzita Hradec Králové)

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., ING.PAED.IGIP, MBA (Vysoká škola DTI)

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)

doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)

doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)

Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)

Mgr. Pavel Neset, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. (Moravská vysoká škola Olomouc)

Organizační výbor konference

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA (lowenhofferova@vso-praha.eu)

Ing. Lukáš Volf (volf@vso-praha.eu)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (kralova@vse.cz)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Tomáš Langer, Ph.D. (tom.langer@centrum.cz)


Veškeré informace o elektronické mezinárodní vědecké konference jsou k dispozici na: http://kdep.vse.cz v sekci Konference Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.